tmux

Prosto aczkolwiek czytelnie, jak na obrazku (config z internetu niestety nie pamiętam linka do oryginału). #set-option -g default-command “exec /bin/bash” set-window-option -g mode-keys vi #custom set -g status-bg ‘#d3d7cf’ set -g status-fg ‘#2e3436’ # remap prefix from ‘C-b’ to ‘C-a’ #unbind C-b #set-option -g prefix C-a #bind-key C-a send-prefix # split panes using | and …

Tmux

Całkiem długo używałem PAC Managera do obsługi połączeń ssh, sftp, itp. Zachciało mi się jednak powrotu do aplikacji terminalowych aczkolwiek screen nie oferował zbytnio dobrej opcji dzielenia okien pion/poziom i tak zasugerowano mi tmux’a. Czyli coś w zasadzie jak screen, problemem jedynie konfiguracja autostartu z podzielonymi oknami. Interesuje mnie podział czterech okien na cztery części …