tmux

Prosto aczkolwiek czytelnie, jak na obrazku (config z internetu niestety nie pamiętam linka do oryginału).

#set-option -g default-command "exec /bin/bash"
set-window-option -g mode-keys vi
#custom
set -g status-bg '#d3d7cf'
set -g status-fg '#2e3436'

# remap prefix from 'C-b' to 'C-a'
#unbind C-b
#set-option -g prefix C-a
#bind-key C-a send-prefix

# split panes using | and -
bind | split-window -h
bind - split-window -v
unbind '"'
unbind %

# reload config file (change file location to your the tmux.conf you want to use)
bind r source-file ~/.tmux.conf

# switch panes using Alt-arrow without prefix
bind -n M-Left select-pane -L
bind -n M-Right select-pane -R
bind -n M-Up select-pane -U
bind -n M-Down select-pane -D

# Enable mouse mode (tmux 2.1 and above)
#set -g mouse on

######################
### DESIGN CHANGES ###
######################

# panes
set -g pane-border-fg black
set -g pane-active-border-fg brightred

## Status bar design
# status line
set -g status-justify left
set -g status-bg default
set -g status-fg colour12
set -g status-interval 2

# messaging
set -g message-fg black
set -g message-bg yellow
set -g message-command-fg blue
set -g message-command-bg black

#window mode
setw -g mode-bg colour6
setw -g mode-fg colour0

# window status
setw -g window-status-format " #F#I:#W#F "
setw -g window-status-current-format " #F#I:#W#F "
setw -g window-status-format "#[fg=magenta]#[bg=black] #I #[bg=cyan]#[fg=colour8] #W "
setw -g window-status-current-format "#[bg=brightmagenta]#[fg=colour8] #I #[fg=colour8]#[bg=colour14] #W "
setw -g window-status-current-bg colour0
setw -g window-status-current-fg colour11
setw -g window-status-current-attr dim
setw -g window-status-bg green
setw -g window-status-fg black
setw -g window-status-attr reverse

# Info on left (I don't have a session display for now)
set -g status-left ''

# loud or quiet?
set-option -g visual-activity off
set-option -g visual-bell off
set-option -g visual-silence off
set-window-option -g monitor-activity off
set-option -g bell-action none

set -g default-terminal "screen-256color"

# The modes {
setw -g clock-mode-colour colour135
setw -g mode-attr bold
setw -g mode-fg colour196
setw -g mode-bg colour238

# }
# The panes {

set -g pane-border-bg colour235
set -g pane-border-fg colour238
set -g pane-active-border-bg colour236
set -g pane-active-border-fg colour51

# }
# The statusbar {

set -g status-position bottom
set -g status-bg colour234
set -g status-fg colour137
set -g status-attr dim
set -g status-left ''
set -g status-right '#[fg=colour233,bg=colour245,bold] %H:%M:%S '
set -g status-right-length 50
set -g status-left-length 20

setw -g window-status-current-fg colour81
setw -g window-status-current-bg colour238
setw -g window-status-current-attr bold
setw -g window-status-current-format ' #I#[fg=colour250]:#[fg=colour255]#W#[fg=colour50]#F '

setw -g window-status-fg colour138
setw -g window-status-bg colour235
setw -g window-status-attr none
setw -g window-status-format ' #I#[fg=colour237]:#[fg=colour250]#W#[fg=colour244]#F '

setw -g window-status-bell-attr bold
setw -g window-status-bell-fg colour255
setw -g window-status-bell-bg colour1

# }
# The messages {

set -g message-attr bold
set -g message-fg colour232
set -g message-bg colour166

# }

Tmux

Całkiem długo używałem PAC Managera do obsługi połączeń ssh, sftp, itp. Zachciało mi się jednak powrotu do aplikacji terminalowych aczkolwiek screen nie oferował zbytnio dobrej opcji dzielenia okien pion/poziom i tak zasugerowano mi tmux’a.

Tmux

Czyli coś w zasadzie jak screen, problemem jedynie konfiguracja autostartu z podzielonymi oknami. Interesuje mnie podział czterech okien na cztery części i do tego stworzyłem sobie skrypt w bashu aczkolwiek nie udało mi się dokładnie podzielić okien. Zawsze jedno z nich pozostaje nie podzielone w pionie lub poziomie. Tutaj dopóki nie rozwiążę tego problemu pozostaje odpowiedni skrót który dzieli okna (c-b-alt-(1-5)). działa przezacnie w połączeniu z „tyldą”, jedyne co zostaje to skonfigurowanie samego tmuxa – kolorów, bindów klawiszy. Do tej pory nie wydziwiałem zbyt wiele, ot bind dla resetu konfiguracji i zmiana kolorów dolnego panelu. W późniejszym czasie postaram się nieco przerobić ten panel co by pokazywał nieco więcej ciekawych informacji.

#!/bin/sh
tmux new-session -d
tmux split-window 'program/cokolwiek'
tmux split-window 'program/cokolwiek'
tmux split-window 'program/cokolwiek'
tmux attach-session -d

.tmux.conf:

set -g status-bg '#d3d7cf'
set -g status-fg '#2e3436'
set -g status-utf8 on
set -g base-index 1
bind r source-file ~/.tmux.conf