tmux

Prosto aczkolwiek czytelnie, jak na obrazku (config z internetu niestety nie pamiętam linka do oryginału).

#set-option -g default-command "exec /bin/bash"
set-window-option -g mode-keys vi
#custom
set -g status-bg '#d3d7cf'
set -g status-fg '#2e3436'

# remap prefix from 'C-b' to 'C-a'
#unbind C-b
#set-option -g prefix C-a
#bind-key C-a send-prefix

# split panes using | and -
bind | split-window -h
bind - split-window -v
unbind '"'
unbind %

# reload config file (change file location to your the tmux.conf you want to use)
bind r source-file ~/.tmux.conf

# switch panes using Alt-arrow without prefix
bind -n M-Left select-pane -L
bind -n M-Right select-pane -R
bind -n M-Up select-pane -U
bind -n M-Down select-pane -D

# Enable mouse mode (tmux 2.1 and above)
#set -g mouse on

######################
### DESIGN CHANGES ###
######################

# panes
set -g pane-border-fg black
set -g pane-active-border-fg brightred

## Status bar design
# status line
set -g status-justify left
set -g status-bg default
set -g status-fg colour12
set -g status-interval 2

# messaging
set -g message-fg black
set -g message-bg yellow
set -g message-command-fg blue
set -g message-command-bg black

#window mode
setw -g mode-bg colour6
setw -g mode-fg colour0

# window status
setw -g window-status-format " #F#I:#W#F "
setw -g window-status-current-format " #F#I:#W#F "
setw -g window-status-format "#[fg=magenta]#[bg=black] #I #[bg=cyan]#[fg=colour8] #W "
setw -g window-status-current-format "#[bg=brightmagenta]#[fg=colour8] #I #[fg=colour8]#[bg=colour14] #W "
setw -g window-status-current-bg colour0
setw -g window-status-current-fg colour11
setw -g window-status-current-attr dim
setw -g window-status-bg green
setw -g window-status-fg black
setw -g window-status-attr reverse

# Info on left (I don't have a session display for now)
set -g status-left ''

# loud or quiet?
set-option -g visual-activity off
set-option -g visual-bell off
set-option -g visual-silence off
set-window-option -g monitor-activity off
set-option -g bell-action none

set -g default-terminal "screen-256color"

# The modes {
setw -g clock-mode-colour colour135
setw -g mode-attr bold
setw -g mode-fg colour196
setw -g mode-bg colour238

# }
# The panes {

set -g pane-border-bg colour235
set -g pane-border-fg colour238
set -g pane-active-border-bg colour236
set -g pane-active-border-fg colour51

# }
# The statusbar {

set -g status-position bottom
set -g status-bg colour234
set -g status-fg colour137
set -g status-attr dim
set -g status-left ''
set -g status-right '#[fg=colour233,bg=colour245,bold] %H:%M:%S '
set -g status-right-length 50
set -g status-left-length 20

setw -g window-status-current-fg colour81
setw -g window-status-current-bg colour238
setw -g window-status-current-attr bold
setw -g window-status-current-format ' #I#[fg=colour250]:#[fg=colour255]#W#[fg=colour50]#F '

setw -g window-status-fg colour138
setw -g window-status-bg colour235
setw -g window-status-attr none
setw -g window-status-format ' #I#[fg=colour237]:#[fg=colour250]#W#[fg=colour244]#F '

setw -g window-status-bell-attr bold
setw -g window-status-bell-fg colour255
setw -g window-status-bell-bg colour1

# }
# The messages {

set -g message-attr bold
set -g message-fg colour232
set -g message-bg colour166

# }

vimrc

Vim vim vim, kto lubi ten używa, upakowanego pewnie w pełno pluginów i wypasiony plik konfiguracyjny. Także i ja wrzucę ale wersję minimalistyczną, mieszczącą się w kilku linijkach, bez żadnych pluginów.

Mi wystarcza (ok przyznaje czasem włączam jakieś dodatki ale tylko czasem), może komuś się przyda też 🙂

colorscheme desert
" save automatically when text is changed
set updatetime=200
au CursorHold * silent! update
set number
source $VIMRUNTIME/mswin.vim
behave mswin
set cursorline
set cursorcolumn
syntax on

guess who’s back? conky :)

Znowu wracają czasy 2012 roku, gnome 2 i zabawy z conky. Trochę konfiguracji przewinęło się na blogu i tak mnie wczoraj naszło aby znowu skorzystać z tego cudownego narzędzia.

Na początek popełniłem dwie wersje, jedna na prawą stronę ekranu a druga jako górny panel. Konfiguracje w linkach poniżej (wersja z panelem jest dostosowana do mojej szerokości monitora więc gdyby ktoś skorzystał musi sobie poprawić ${goto x} na swoje wartości).

conkyrc1

conkyrc2

nixnote2 beta 5

Dawno brakowało mi jakiegoś klienta z gui do evernote na linuxie. Dopiero odnowiona/przepisana wersja nixnote na qt jako tako działa i wygląda.

Screenshot from 2015-12-08 18-04-48Jedyny problem to paczka która w zależnościach ma jakieś stare wersje libopenexr kiedy to w sidzie aktualna jest libopenexr6v5.

Dlatego też zapodaję poprawioną paczkę dla w/w wersji libopenexr: nixnote2-2.0-beta5_amd64.deb

BOINC

Większość z naszych maszyn podczas gdy na nich nie pracujemy marnuje się (o ile są włączone oczywiście ;)) dlaczego by też nie wykorzystać ich w imię nauki.

W BOINC możemy wybrać sobie dowolny projekt dla którego udostępnimy swoją moc obliczeniową, wystarczy zainstalować:

aptitude install boinc-client

Graficznie resztę można wyklikać poprzez:

aptitude install boinc-manager

Gdy jednak maszyna nie posiada serwera graficznego możemy się posiłkować konfiguracją manualną (boinc-manager posiada opcję połączenia remote aczkolwiek nie mogłem w ten sposób dodać żadnego projektu, świetnie się jednak sprawdza później do podglądu jak nam idzie).

Tak więc wybieramy jakiś projekt, rejestrujemy konto na stronie i konfiguruejmy klienta:

boinccmd --lookup_account projekt mail haslo

np:

boinccmd --lookup_account http://setiathome.berkeley.edumail@mail haslo

pojawi się nasz kod, dodajemy go:

boinccmd --project_attach projekt kod

np:

boinccmd --project_attach http://setiathome.berkeley.edu kod

Aby móc połączyć się zdalnie w pliku /var/lib/boinc-client/remote_hosts.cfg podajemy ip a w /var/lib/boinc-client//var/lib/boinc-client hasło.

Na koniec w iptables otwieramy port 31416 i łączymy się managerem.

BOINC
BOINC

screen config

Gdyby ktoś chciał to mój obecny config screena:

# $Id: screenrc,v 1.15 2003/10/08 11:39:03 zal Exp $
#
# /etc/screenrc
#
#  This is the system wide screenrc.
#
#  You can use this file to change the default behavior of screen system wide
#  or copy it to ~/.screenrc and use it as a starting point for your own
#  settings.
#
#  Commands in this file are used to set options, bind screen functions to
#  keys, redefine terminal capabilities, and to automatically establish one or
#  more windows at the beginning of your screen session.
#
#  This is not a comprehensive list of options, look at the screen manual for
#  details on everything that you can put in this file.
#

# ------------------------------------------------------------------------------
# SCREEN SETTINGS
# ------------------------------------------------------------------------------

#startup_message off
#nethack on

#defflow on # will force screen to process ^S/^Q
deflogin on
#autodetach off

# turn visual bell on
vbell on
vbell_msg "  Wuff ---- Wuff!! "

# define a bigger scrollback, default is 100 lines
defscrollback 1024

# ------------------------------------------------------------------------------
# SCREEN KEYBINDINGS
# ------------------------------------------------------------------------------

# Remove some stupid / dangerous key bindings
bind ^k
#bind L
bind ^
# Make them better
bind \ quit
bind K kill
bind I login on
bind O login off
bind } history

# An example of a "screen scraper" which will launch urlview on the current
# screen window
#
#bind ^B eval "hardcopy_append off" "hardcopy -h $HOME/.screen-urlview" "screen urlview $HOME/.screen-urlview"

# ------------------------------------------------------------------------------
# TERMINAL SETTINGS
# ------------------------------------------------------------------------------

# The vt100 description does not mention "dl". *sigh*
termcapinfo vt100 dl=5E[M

# turn sending of screen messages to hardstatus off
hardstatus off
# Set the hardstatus prop on gui terms to set the titlebar/icon title
termcapinfo xterm*|rxvt*|kterm*|Eterm* hs:ts=E]0;:fs=07:ds=E]0;07
# use this for the hard status string
hardstatus string "%h%? users: %u%?"

# An alternative hardstatus to display a bar at the bottom listing the
# windownames and highlighting the current windowname in blue. (This is only
# enabled if there is no hardstatus setting for your terminal)
#
#hardstatus lastline "%-Lw%{= BW}%50>%n%f* %t%{-}%+Lw%<"

# set these terminals up to be 'optimal' instead of vt100
termcapinfo xterm*|linux*|rxvt*|Eterm* OP

# Change the xterm initialization string from is2=E[!pE[?3;4lE[4lE>
# (This fixes the "Aborted because of window size change" konsole symptoms found
# in bug #134198)
termcapinfo xterm 'is=E[rE[mE[2JE[HE[?7hE[?1;4;6l'

# To get screen to add lines to xterm's scrollback buffer, uncomment the
# following termcapinfo line which tells xterm to use the normal screen buffer
# (which has scrollback), not the alternate screen buffer.
#
#termcapinfo xterm|xterms|xs|rxvt ti@:te@

# Enable non-blocking mode to better cope with flaky ssh connections.
defnonblock 5

# ------------------------------------------------------------------------------
# STARTUP SCREENS
# ------------------------------------------------------------------------------

# Example of automatically running some programs in windows on screen startup.
#
#  The following will open top in the first window, an ssh session to monkey
#  in the next window, and then open mutt and tail in windows 8 and 9
#  respectively.
#
# screen top
# screen -t monkey ssh monkey
# screen -t mail 8 mutt
# screen -t daemon 9 tail -f /var/log/daemon.log
startup_message off
escape ^Bb
#screen -t vps 0 ssh -l
#screen -t obsd 1 ssh -l
#screen -t icis 2 ssh -l
#screen -t htop 2 htop
select 0
#caption always "%{=}%-w%{+b w}%n %t%{-b w}%+w %=%c "
#caption always '%{=} %{b}@%H%{w} | %-w%{b}%n %t%{w}%+w%=| %{g}%D %M %d '
#hardstatus alwayslastline "%{b kw}%H %{r}%1` %{w}| %{g}%c %{w}| %{y}%d.%m.%Y %{w}| %{g}%l %{w}| %{-b kw}%u %-Lw%{= rW}%50> %n%f %t %{-}%+Lw%<"
hardstatus alwayslastline '%{=} %{b}@%H%{w} | %-w%{b}%n %t%{w}%+w%=| %{g}%D %M %d '

#LOGS
logfile $HOME/.screenlogs/screen_%H_%m%d%Y_%0c-%t.%n
deflog on
logtstamp on

A wygląda to tak:

screen.rc
screen.rc